АВТОРАМ

Вимоги
до подання статей у Вісниках Прикарпатського університету,
журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій

 1. Обсяг оригінальної статті – 12 сторінок тексту, оглядових та рецензій – до 12, інформаційних про конференції – до 3 сторінок.

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі.

3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman Cyr”, кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1 см (30 рядків по 60–64 символи). (20000 знаків).

4. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подаються у форматі LaTeX.

6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “ Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України ” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

Статті пишуться за схемою:

– УДК і ББК (у лівому верхньому куті аркуша);

– автор(и) (ім’я, прізвище – жирним шрифтом, курсивом у правому куті);

– назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом);

– анотація й ключові (5-6) слова українською мовою;

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

– виклад основного матеріалу з новим обґрунтуванням подальших досліджень у цьому напрямі;

– список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84, який набув чинності з 1 липня 2007 року (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5.); цей же список джерел подається латинським алфавітом;

– ім’я та прізвище автора(ів), назва статті, анотація й ключові слова подаються англійською та російською мовами; розширена анотація англійською мовою (до 4000 знаків) подається для Веб-сайту Вісника;

– рецензент: прізвище, ініціали,  (скорочено) науковий ступінь, вчене звання;

– в кінці вказується повністю прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання, посада автора(ів).

7. Статті надруковані українською або англійською, російською, польською мовами відредаговані і підписані авторами, подаються до редколегії на паперовому та електронному носіях (електронний варіант просимо продублювати на електронну пошту вісника prny_visnuk_filosofia@ukr.net).

8. Разом із статтею до “ Вісника ” необхідно подати рецензії провідних учених у даній галузі. Аспіранти та здобувачі подають до статті відгук наукового керівника та зовнішню рецензію.

 Стаття обов’язково супроводжується заявкою з відомостями про автора (ів): прізвище, ім’я, по батькові(повністю); науковий ступінь, звання, посада, місце роботи; поштовий індекс, домашня адреса і телефони, електронна пошта.